İlkokul

Özel Keçiören Amerikan Kültür Koleji İlkokulu, Milli Eğitimin Genel Amaç ve İlkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, analitik ve eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen, özgüveni güçlü, sağlıklı ve  yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Öğrencilerimizin çağın gereklerine uygun, donanımlı bireyler olarak yetişmelerini, zihinsel yeteneklerini ve iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla ikinci yabancı dil (Almanca)  eğitimine büyük önem veren okulumuzda tam gün ve karma eğitim yapılmaktadır. Öğrencilerimiz okulumuz rehber öğretmeni tarafından da takip edilmekte, uygulanan  çeşitli testler ise velilerimizle  paylaşılmaktadır. Ayrıca okulumuzda rehber öğretmeni tarafından tüm sınıf düzeylerinde haftalık dersler verilmektedir.

Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize, demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır. Bu ortamda öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanmakta kendilerine sağlanan aktivite olanaklarıyla da ilgi duydukları güzel sanatlar, spor vb. alanlarda yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilmektedir.

Okulumuzda eğitim ve öğretim, İngilizce derslerinin yanı sıra, mihenk olmayan derslerde bir sınıfta iki öğretmenle iki farklı dili konuşan eğitim modeli aracılığıyla hayatın akışı içinde Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleştirilir.

2. sınıftan itibaren düzenli olarak ayda bir deneme – tarama sınavı uygulanmakta, konu analizli sonuçlar doğrultusunda öğrenciler  akademik destek programına alınmaktadır. 

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ÖDEV VE DESTEK PROGRAMI

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Okulumuzda öğrencilerin öğrenme ve gelişim süreçleri bütüncül bir anlayışla izlenir ve değerlendirilir. Süreç ve sonuç odaklı değerlendirme yaklaşımları bütünleşik ve uyumlu bir anlayışla etkin şekilde kullanılır. Sonuçların istenilen nitelikte ve anlamlı olması kadar süreçteki çaba ve emek de önemsenir. Öğrenci gelişim ve öğrenme süreçlerinin çok yönlü ve tamamlayıcı yaklaşımlarla desteklenmesi amaçlanır. Otantik öğrenme ve değerlendirmeye de gereken önem verilir.

Öğrencilerin potansiyellerini, becerilerini, kişisel yetkinliklerini ve yeteneklerini ortaya çıkararak kendilerini tanımalarına ve özgün yanlarını geliştirmelerine yardımcı olunur. Bununla birlikte yaptığımız ölçme-değerlendirme çalışmaları; öğrenme etkinlikleri, ders planları, öğretim programı ve tekniklerini gözden geçirerek gerekli düzenlemeleri yapmamıza da olanak sağlamaktadır.

Ölçme ve değerlendirme çalışmalarında geleneksel ölçme değerlendirme tekniklerinin yanında alternatif ve tamamlayıcı ölçme değerlendirme tekniklerine de yer verilmektedir. Söz konusu alternatif ölçme değerlendirme teknikleriyle, sonucun yanı sıra sürece de odaklanılır, bilginin uygulanmasına ve yapılandırılmasına önem verilir.

Öğrenme ve gelişimi bir bütün olarak değerlendiren Keçiören Amerikan Kültür Koleji, program geliştirme modelini ve sürecini dikkate alarak öğrencilerin öğrenme ve gelişimlerini izleme ve değerlendirme konusunda oldukça sistemli bir yaklaşım benimsemiştir. Ölçme ve değerlendirmede amacın sadece not vermek olmadığı bilincinden hareketle sürekli bir öğrenme ve gelişim için öğrenci başarısı sistematik olarak değerlendirilir. Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel tüm alanlarda öğrenme ve gelişimleri tutarlı olarak izlenmekte, öğrenci gelişimi çok yönlü değerlendirilmekte ve bütün bu veriler yine öğrenme ve gelişim süreçlerini iyileştirecek ve destekleyecek geri bildirimler olarak kullanılmaktadır.

Özetle, eğitimde ölçme ve değerlendirme süreçlerini öğrenmede kaliteyi artırmanın bir aracı olarak görüyoruz.